TN-JP-053 TOKYO 5D3N ซุปตาร์ส้มจี๊ด แดงจ๊าด

สถานที่ท่องเที่ยว :

  • ฟูจิชั้น 5 ชมใบไม้เปลี่ยนสี หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
  • ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ
  • นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
  • วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน
  • คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
  • เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัส วันละ 1 ขวด

วันเดินทาง

27 กันยายน – 01 ตุลาคม 60

ราคา : 25,888.- บาท


30 กันยายน – 04 ตุลาคม 60

ราคา : 28,888.- บาท


03-07 ตุลาคม 60

ราคา : 28,888.- บาท


06-10 ตุลาคม 60

ราคา : 28,888.- บาท


09-13 ตุลาคม 60

ราคา : 28,888.- บาท


12-16 ตุลาคม 60

ราคา : 29,999.- บาท


15-19 ตุลาคม 60

ราคา : 29,999.- บาท


18-22 ตุลาคม 60

ราคา : 30,999.- บาท


21-25 ตุลาคม 60

ราคา : 31,999.- บาท


24-28 ตุลาคม 60

ราคา : 29,999.- บาท


เดินทางโดย : SCOOT

เที่ยวบินขาไป : TZ 292 (00.30 – 08.00 น.)

เที่ยวบินขากลับ : TZ 291 (10.00 – 14.55 น.)

Time : เวลาประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม. UTC/GMT +9

ค่าเงิน : สกุลเยน (ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน คลิ)

อากาศ : (ตรวจสอบสภาพอากาศ คลิก)

วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง


ช่วงค่ำ >> สนามบินนานาชาติดอนเมือง (21.00 น.)

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ต SCOOT เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน


สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)


วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิโกเท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ


ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (00.30 น.)

เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TZ 292


ช่วงเช้า >> สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (08.00 น.)

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)


สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่น ไม่อนุญาต ให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ


ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กระเช้าลอยฟ้า คาชิคาชิ

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

พิเศษ!!! นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า คาชิคาชิ (KachiKachi Ropeway) กระเช้าที่จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูง เปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี

เพียงไม่กี่นาทีถึงยอดเขาชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพ โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากุจิได้ และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้

(อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่นสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)


อุโมงค์ใบเมเปิ้ล

นำท่านสู่ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (MomijiKairoKawaguchiko) จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะต้นเมเปิ้ล ที่ขึ้นอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของคลองน้ำ จะเปลี่ยนสีทั้งส้ม และแดงใบที่แห้งแล้ว ก็จะร่วงหล่นลงที่คลองน้ำทำให้ทั้งด้านบน และด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ลจึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงค์ใบเมเปิ้ล

(**หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ไปเฉพาะช่วงพีเรียด 18-22 ตุลาคม , 21-25 ตุลาคม , และ 24-28 ตุลาคม 60 เท่านั้น**)


ช่วงเที่ยง >> บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)


วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

จากนั้นเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย

รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่แปลกไปกว่านั้นคือ มีจำนวนน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง


ล่องเรือโจรสลัด

นำท่านล่องเรือโจรสลัดที่ ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของ ภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงาม ของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง


โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

จากนั้นนำเดินทางสู่ โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนม ที่แหล่งรวมสินค้านำเข้า และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN , MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY , PRADA , GUCCI , DIESEL , TUMI , GAP , ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS , HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE , BANDAI ASOBI , HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก


ช่วงค่ำ >> บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม ** เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ** (มื้อที่ 2)


ที่พัก/โรงแรม >> YAMANAKAKO SUN PLAZA หรือระดับเดียวกัน


ออนเซ็น

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น


วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – ชินจูกุ


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)


ภูเขาไฟฟูจิ

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล

นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย

(ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือทางขึ้นปิด)


หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก


จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (OshinoHakkai) ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ

ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะบ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะ ที่ละลายในช่วงฤดูร้อนที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆ บ่อที่ขายทั้งผักขนมหวานผักดองงานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย


พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

จากนั้นนำท่านไป สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย


ช่วงเที่ยง >> บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)


ย่านชินจุกุ

นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เมืองโตเกียว นำท่านอิสระย่านช้อปปิ้ง ชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย และเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย


ช่วงค่ำ >> อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย


ที่พัก/โรงแรม >> NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 : โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)


พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า (Shinyokohama Raumen Museum) พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมง ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา , ชนิดของราเมง ในชั้นแรกของพิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ปุ่น มีการจัดแสดงเส้นราเมน น้ำซุป ท้อปปิ้ง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชั้นที่สองนั้น จะมีการจัดบรรยากาศจำลองของถนน และอาคารบ้านเรื่องของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมงที่มีชื่อเสียงอยู่ประมาณ 9 ร้าน ให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม และหากใครอยากจะทานราเมนหลายๆ ร้าน ก็สามารถสั่งแต่ละชามเป็นขนาดเล็กมาลองทานได้


ช่วงเที่ยง >> อิสระเลือกรับประทานราเมนตามอัธยาศัย


เมืองคามาคุระ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ (Kamakura) เป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เมืองที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว มาเที่ยวได้ง่ายๆ ห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น เมืองท่องเที่ยว ถูกขนานนามว่าเป็น เมืองเกียวโตตะวันออก (Kyoto of Eastern Japan) เนื่องจากมีวัด ศาลเจ้า และสถานที่ทางประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่ง


หลวงพ่อโตไดบุทสึแห่งคามาคุระ

นำท่านชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ (Great Buddha of Kamakura) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซึ่งเป็นรูปปั้นพระ ที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น รองจากพระใหญ่ที่ วัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่แห่งคามาคุระนั้นตั้งอยู่ที่ วัดโคโตคุอิน


วัดโคโตคุอิน

เดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่วน ได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทำลายลง ทำให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยู่ โดยไม่ได้สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่


ย่านโอไดบะ

จากนั้นนำท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว


ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

นำคุณช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe)

และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้


ช่วงค่ำ >> อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย


ที่พัก/โรงแรม >> NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)


ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (10.00 น.)

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต SCOOT เที่ยวบินที่ TZ 291


ถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย (14.55 น.)

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร) **


อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ,  ค่าภาษีสนามบิน , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระต้องไม่เกินน้ำหนักของมาตรฐานของสายการบินนั้นๆ

ค่าบริการรถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามโปรแกรม , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่าทิปไกด์)

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**