TN-JP-044 TOKYO ซุปตาร์ มหานคร 2 บิน SCOOT (TZ)

สถานที่ท่องเที่ยว :

 • ละลานตาดอกไม้แสนสวย ณ สวนฮานะโนะมิยาโกะ
 • สัมผัสความอลังการ ของ ฟูจิซัง
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
 • ช้อปปิ้งย่านดัง ชินจูกุ
 • อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

วันเดินทาง

01-05 สิงหาคม 2560

ราคา : 23,888 บาท


04-08 สิงหาคม 2560

ราคา : 22,888 บาท


07-11 สิงหาคม 2560

ราคา : 25,888 บาท


10-14 สิงหาคม 2560

ราคา : 28,888 บาท


13-17 สิงหาคม 2560

ราคา : 26,888 บาท


16-20 สิงหาคม 2560

ราคา : 23,888 บาท


19-23 สิงหาคม 2560

ราคา : 23,888 บาท


22-26 สิงหาคม 2560

ราคา : 23,888 บาท


25-29 สิงหาคม 2560

ราคา : 22,888 บาท


28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2560

ราคา : 23,888 บาท


31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2560

ราคา : 23,888 บาท


03-07 กันยายน 2560

ราคา : 23,888 บาท


06-10 กันยายน 2560

ราคา : 23,888 บาท


09-13 กันยายน 2560

ราคา : 22,888 บาท


12-16 กันยายน 2560

ราคา : 24,888 บาท


15-19 กันยายน 2560

ราคา : 25,888 บาท


18-22 กันยายน 2560

ราคา : 25,888 บาท


21-25 กันยายน 2560

ราคา : 25,888 บาท


24-28 กันยายน 2560

ราคา : 25,888 บาท


เดินทางโดย : SCOOT

เที่ยวบินขาไป : TZ 292 (00.30 น. – 08.50 น.)

เที่ยวบินขากลับ : TZ 291 (10.00 น. – 14.55 น.)

Time : เวลาประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม. UTC/GMT +9

ค่าเงิน : สกุลเยน (ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน คลิ)

อากาศ : (ตรวจสอบสภาพอากาศ คลิก)


วันที่ 1 : กรุงเทพ – สนามบินนานาชาติดอนเมือง


ช่วงค่ำ >> สนามบินนานาชาติดอนเมือง (21.00 น.)

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ต (SCOOT) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)


วันที่ 2 : วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – โอวาคุดานิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – ออนเช็นธรรมชาติ


ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (00.30 น.)

เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TZ 292


ช่วงเช้า >> สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (08.50 น.)

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)


สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่น ไม่อนุญาต ให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ


วัดอาซากุสะ

นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ


ถนนนากามิเซะ

เป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก


หอคอยโตเกียวสกายทรี (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก หอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ


ช่วงเที่ยง >> บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)


ช่วงบ่าย >> หุบเขาโอวาดานิ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ หรือ ชิซุโอกะ นำท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ฮาโกเน่ เมื่อประมาณ 3000 ที่แล้ว ปัจจุบันนั้นภูเขาไฟนี้ยังคงไม่ดับ จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและถ้ากำมะถันหลงเหลืออยู่ และที่หุบเขานี้ยังมองเห็น ภูเขาไฟฟูจิ อีกด้วย การขึ้นจะขึ้นมายังหุบเขาโอวาคุดานินี้

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาถึงยังหุบเขา ก็จะต้องซื้อ ไข่ดำ ซึ่งเป็นไข่ที่ต้มจากน้ำพุร้อนธรรมชาติ ด้านนอกของเปลือกไข่ จะเป็นสีดำเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปี


โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดัง หรือเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น ฯลฯ


ช่วงค่ำ >> บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (มื้อที่ 2)


ที่พัก/โรงแรม >> YAMANAKAKO SUN PLAZA หรือระดับเดียวกัน


ออนเซ็น

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น


วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)


ภูเขาไฟฟูจิ

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล


ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5

นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด)


พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

นำท่านจากนั้นนำท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย


ช่วงเที่ยง >> บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)


สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ + น้ำตกเมียวจิน

เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับ ทะเลสาบยามานะกะ และภูเขาไฟฟูจิ มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมตลอดทั้งปี

ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้ว นั้นยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อที่ว่าหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไม้ในร่มได้

ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้บาน ว่าช่วงไหนมีดอกไม้อะไรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์

(ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป , เดือนมิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้ , แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้ , เดือนกรกฏาคม – เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น , ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เป็นต้น)


ช่วงค่ำ >> อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย


ที่พัก/โรงแรม >> NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)


***อิสระท่องเที่ยวเต็มวันไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน***

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ)

ย่านฮาราจูกุ

ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ


โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร์ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ


ย่านชิบูย่า

ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของ มหานครโตเกียว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น


สวนอุเอโนะ (Ueno Park)

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว


ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market)

เป็นตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่าง สถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และ สถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนำเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น


หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์

สวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคนต่อ ซึ่งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน (ราคาไม่รวมค่าเข้า ราคาประมาณ 3,000 บาท/ท่าน)

 • World Bazaar
 • Tomorrowland
 • Toontown
 • Fantasyland
 • Critter Country
 • Westernland
 • Adventureland

ช่วงกลางวันและช่วงค่ำ >> ** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย **


ที่พัก/โรงแรม >> NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)


ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (10.00 น.)

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TZ 291


ถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย (14.55 น.)

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร) **


อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ,  ค่าภาษีสนามบิน , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระต้องไม่เกินน้ำหนักของมาตรฐานของสายการบินนั้นๆ

ค่าบริการรถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามโปรแกรม , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่าทิปไกด์)

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**