SH-HK-009 SHOPaHoLic ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (HX)

สถานที่ท่องเที่ยว:

  • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ที่ นั่งรถรางพีคแทรม
  • ชมบรรยากาศ ตึกระฟ้าเรียงรายระยิบระยับและความงดงามของ วิคตอเรียพีค
  • หาดรีพัลส์เบย์ พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม
  • ชมและเลือกซื้อ ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกง
  • ชมและเลือกซื้อ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
  • วัดแชกงหมิว ไหว้หลวงพ่อแชกง
  • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม

วันเดินทาง


วันที่ 08 – 10 กรกฎาคม 2560 (วันเข้าพรรษา)

ราคา : 15,799 บาท


วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2560

ราคา : 13,799 บาท


วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่)

ราคา : 16,799 บาท


วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 สิงหาคม 2560

ราคา : 12,799 บาท


เดินทางโดย : Hongkong Airlines

เที่ยวบินขาไป : HX 768 (08.25 – 12.40 น.)

เที่ยวบินขากลับ : HX 769 : (00.35 – 02.35 น.)

Time : เวลาฮ่องกงเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง (GMT+8)

ค่าเงิน : สกุลดอลลาร์ฮ่องกง (ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน คลิก)

อากาศ : (ตรวจสอบสภาพอากาศ คลิก)


วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง


ช่วงเช้ามืด >> พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (05.30 น.) 

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์ W สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง


ช่วงเช้า >> ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (08.50 น.)

เหิรฟ้าสู่  ฮ่องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 768 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


ช่วงเที่ยง >> ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK (12.40 น.)

เดินทางถึง สนามบิน CHECK LAP KOK ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกง เป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ


ช่วงค่ำ >> รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย


พักที่ >> PANDA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


 วันที่ 2 : อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม


อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม

1. เลือกซื้อทัวร์เสริม : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 3,500 บาท  เด็กอายุ 3-11 ปี ราคาท่านละ 2,800 บาท

(หมายเหตุ : ราคารวมตั๋วดิสนีย์แลนด์  พร้อมรถรับ-ส่งเป็นแบบจอยทัวร์ร่วมกับคนอื่น)


2. เลือกซื้อทัวร์เสริม : กระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ แห่งเกาะลันเตา

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 2,500 บาท  เด็กอายุ 3-11 ปี ราคาท่านละ 2,300 บาท

(หมายเหตุ : ขอสงวนที่ 8 ท่านขึ้นไป)


3. เลือกซื้อทัวร์เสริม : โอเชี่ยนปาร์คเต็มวัน

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 3,500 บาท  เด็กอายุ 3-11 ปี ราคาท่านละ 2,500 บาท

(หมายเหตุ : ตั๋วโอเชี่ยนปาร์ค พร้อมรถรับ-ส่งเป็นแบบจอยทัวร์ร่วมกับคนอื่น)


พักที่ >> PANDA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 3 : นั่งรถรางพีคแทรม – วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ – ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย หรือ โอเชี่ยนเทอร์มินัล – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ


ช่วงเช้า  >> รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ** แบบติ่มซำ **


พีคแทรม – วิคตอเรียพีค

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรม (รวมรถราง 1 เที่ยว) สู่จุดสูงสุดของเกาะฮ่องกง

ชมบรรยากาศ ตึกระฟ้าเรียงรายระยิบระยับ และความงดงามของ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวง


หาดรีพัลส์เบย์

นำท่านเดินทางสู่ หาดรีพัลส์เบย์ พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรูป , เทพเจ้าต่างๆ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่า เพื่อเป็นสิริมงคล


ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก

นำท่านชม ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ

นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า


วัดแชกงหมิว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ไหว้หลวงพ่อแชกง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น


ช่วงเที่ยง >> รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย กระหน่ำลดราคากว่า 70%

อิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้เวลาได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่สินค้าแบรนด์เนมมากมาย กระหน่ำลดราคากว่า 70% ให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อ ที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม ของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง

หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน


ช่วงค่ำ >> อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง


สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง

พร้อมกันที่ สนามบิน CHECK LAP KOK ประเทศฮ่องกง


ช่วงดึก >> ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (00.35 น.)

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 769 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)


ถึงประเทศไทย (02.35 น.) 

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ,  ค่าภาษีสนามบิน , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระต้องไม่เกินน้ำหนักของมาตรฐานของสายการบินนั้นๆ

ค่าบริการรถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามโปรแกรม , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่าทิปไกด์)

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**