SH-CN-020 ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7 วัน 5 คืน (XW)

สถานที่ท่องเที่ยว :

 • ต้าเหลียน…ถนนเลียบทะเล สะพานเป่ยต้าเฉียว
 • จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ เสิ่นหยาง
 • พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
 • ถนนโบราณหม่านชิง
 • บ้านนายพลตระกูลจาง
 • พระราชวังปูยีวังปูยี
 • กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก)
 • จัตุรัสวัฒนธรรม ฮาร์บิ้น
 • โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น (ฟรี !! เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว)
 • ถนนโบราณกวนตง
 • แกะสลักน้ำแข็งโดมปิง เสวี่ยต้าสือเจีย
 • โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)

วันเดินทาง

19 – 25 มิถุนายน 60

ราคา : 26,799 บาท


17 – 23 กรกฎาคม 60

ราคา : 28,799 บาท


21 – 27 สิงหาคม 60

ราคา : 28,799 บาท


18 – 24 กันยายน 60

ราคา : 26,799 บาท


16 – 22 ตุลาคม 60

ราคา : 27,799 บาท


เดินทางโดย : NOK SCOOT

เที่ยวบินขาไป : XW 872 : (02.25 น. – 08.20 น.)

เที่ยวบินขากลับ : XW 871 : (09.30 น. – 14.00 น.)

Time : เวลาจีนเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง (UTC/GMT +8)

ค่าเงิน : สกุลหยวน (ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน คลิก)

อากาศ : (ตรวจสอบสภาพอากาศ คลิก)

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง


ช่วงดึก >> ท่าอากาศยานดอนเมือง (23.30 น.)

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน


วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง – ต้าเหลียน – ถนนเลียบทะเล – สะพานเป่ยต้าเฉียว – จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ – จัตุรัสชิงไห่ – ร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองทะเล – ถนนคนเดินต้าชาง


ช่วงกลางดึก >> ออกเดินทางสู่เมืองต้าเหลียน (02.25 น.)

เหิรฟ้าสู่ เมืองต้าเหลียน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 872 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)


ช่วงเช้า >> สนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุยจึ  (18.50 น.)

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุยจึ เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว


ถนนเลียบทะเล

นำท่านเดินทางสู่ ถนนเลียบทะเล ชมทิวทัศน์ริมทะเลอันสวยงามของต้าเหลียนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้งโรงแรมเก่าแก่ บ้านพักผู้นำยุคต่างๆ ที่แวดล้อมด้วยแมกไม้ร่มรื่น พร้อมให้ท่านถ่ายรูปที่หน้า เกาะป้างฉุย หรือ  เกาะด้ามค้อน ที่มีชื่อเสียง


สะพานเป่ยต้าเฉียว

จากนั้นนำท่านชม สะพานเป่ยต้าเฉียว หรือ สะพานเหนือ มีความยาว 230 เมตร สร้างเสร็จปี ค.ศ. 1987 ตั้งอยู่ริมทะเลอันสวยงาม บนสะพานมีช่องคนเดินกว้าง 8 เมตร มีศาลาชมทิวทัศน์ในมุมมองที่สวยงาม เป็นจุด ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองต้าเหลียน


ช่วงกลางวัน >> รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ

นำท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ จัตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่ 15,700 ตารางเมตร เป็นเขตทิวทัศน์ชายทะเล ภายในจัตุรัส ได้ใช้หินชื่อ “ฮวากังเหยียนต้าหลีสือ” กว่า 500 ชิ้น มาแกะสลักเป็นรูปเสือ 6 ตัว ที่มีท่าทางที่แตกต่างกัน มีความยาว 35.5 เมตร กว้างและสูง 6.5 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าเหลียนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้มาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


จัตุรัสชิงไห่

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของ เมืองต้าเหลียน รอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตัวอักษรจีนแกะสลักไว้ว่า “ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ”


ร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองทะเล

นำท่านเดินทางสู่ ร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองทะเล ที่มีชื่อเสียงของต้าเหลียน


ถนนคนเดินต้าชาง

จากนั้นนำท่านชม ถนนคนเดินต้าชาง เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองต้าเหลียน ศูนย์รวมของร้านอาหาร สิ่งค้า เสื้อผ้าแฟชั่น มากมาย


ช่วงค่ำ >> บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


ที่พัก/โรงแรม >> HAIZUN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 3 : ต้าเหลียน – เสิ่นหยาง – พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ร้านภาพวาดขนเป็ด – ถนนจงเจีย


ช่วงเช้า >> บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่  เมืองเสิ่นหยาง เมืองที่ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป็นของญี่ปุ่น และกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอีกครั้ง ในปี ค.ศ. 1945


ช่วงกลางวัน >> รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก กับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า


ถนนโบราณหม่านชิง

นำท่านชม ถนนโบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนำท่านกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว


บ้านนายพลตระกูลจาง

นำท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป ซึ่งผู้เป็นพ่อ นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็นทหารระดับนายพลก๊กมินตั๋ง ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสำคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์


ร้านภาพวาดขนเป็ด

จากนั้นนำท่านแวะ ร้านภาพวาดขนเป็ด ที่ทำจากขนสัตว์ นำมาประดิษฐ์ประดอยได้อย่างงดงามมากซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลิน และประทับใจกับภาพวาดของจิตรกรของชาวเสิ่นหยางอย่างไม่รู้ลืม


ช่วงค่ำ >> บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


ถนนจงเจีย

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจงเจีย เมืองเสิ่นหยางให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหา สิ่งของที่ถูกอกถูกใจ ฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน


ที่พัก/โรงแรม >> TAWAN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 4 : เสิ่นหยาง – ฉางชุน – วังปูยี – กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก) – จัตุรัสวัฒนธรรม


ช่วงเช้า >> บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน เมืองฤดูใบไม้ผลิแห่งเขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนย์กลางอำนาจของเผ่าแมนจู เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองเขตแมนจูเรีย ค.ศ. 1938 – 1945 ได้สถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว และได้ประกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลังญี่ปุ่นสิ้นอำนาจ


ช่วงกลางวัน >> รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


พระราชวัง วังปูยี

นำท่านเที่ยวชม วังปูยี หรือ พระราชวังจอมปลอม ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดิน นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆที่ปูยีเคยใช้นอน , นั่งสูบบุหรี่ , อ่านหนังสือ และใช้ความคิดตามลำพัง มีรูปภาพและจดหมายให้เห็นภาพในช่วงนั้น และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในวัง


กระทรวงทั้งแปดของแมนจู

นำท่านชม กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน บนถนนซินหมิน


จัตุรัสวัฒนธรรม

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฉางชุน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1936 สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองหมั่นโจว


ช่วงค่ำ >> บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


ที่พัก/โรงแรม >> MINGREN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 5 : ฉางชุน – ฮาร์บิ้น – โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น (ฟรี !! เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว) – ถนนโบราณกวนตง 


ช่วงเช้า >> บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


เมืองฮาร์บิ้น (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ


ช่วงกลางวัน >> รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น (ฟรี !!  เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว)

นำท่านเดินทางชม โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น สร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 1900 มีประวัติศาสตร์กว่า 100 ปีแล้ว ปัจจุบันผลิตเบียร์มากกว่า 3 แสนตันต่อปี ปริมาณการดื่มเบียร์โดยเฉลี่ยของชาวฮาร์บินจัดอยู่อันดับที่หนึ่งของจีน


ถนนโบราณกวนตง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง ถนนที่มีความที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงของฮาร์บิ้นเส้นหนึ่งที่มาแล้วไม่ควรพลาด มีสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ นานาชนิด ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ


ช่วงค่ำ >> บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


ที่พัก/โรงแรม >> WEIJING HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 6 : โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย – ถนนจงเอียง – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน – โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) – ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย – ฮาร์บิ้น – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ต้าเหลียน


ช่วงเช้า >> บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย

นำท่านชม โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย หลังจากเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิดลง ความต้องการชมแกะลักนำแข็งของนักท่องเที่ยวยังไม่หยุดลง ทางสวนจึงสร้างสวนแกะลักน้ำแข็งในโดมขึ้นมา เพื่อเอาใจนัดท่องเที่ยวได้ทั้งปี สวนนี้กว้าง 6000 ตารางเมตร อุณหภูมิอยู่ที่ ลบ 7-10 องศา ใช้น้ำแข็ง 1 หมื่นลูกบาตรเมตร แกะสลักสิ่งต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของตามอัธยาศัย


ถนนจงเอียง

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนจงเอียง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิ้น มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยู่ในเขตต้าหลี่ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบารอค และไบเซนไทน์ ในเขตต้าหลี่นี้ยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์โซเฟีย ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย


ช่วงกลางวัน >> รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


อนุสาวรีย์ฝั่งหง

นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน


สวนสตาลิน

นำท่านชม สวนสตาลิน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงาม


โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)

นำท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก


ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย

จากนั้นนำท่านแวะ ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของพื้นเมืองตามอัธยาศัย


ช่วงค่ำ >> บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


ที่พัก/โรงแรม >> HAIZUN N HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ 7 : ต้าเหลียน – สนามบินดอนเมือง


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง


สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

กลับสู่ประเทศไทย (09.30 น.)

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 871 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)


สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย (14.00 น.)

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ,  ค่าภาษีสนามบิน , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระต้องไม่เกินน้ำหนักของมาตรฐานของสายการบินนั้นๆ

ค่าบริการรถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามโปรแกรม , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่าทิปไกด์)

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**