GH-JP-045 TOKYO SUMMER CHILL 5D3N ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

สถานที่ท่องเที่ยว :

  • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
  • ชมความงามของทะเลสาบอาชิ + ล่องเรือโจรสลัด
  • ชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน และชิมไข่ดำ ที่หุบเขานรกโอวาคุดานิ
  • ชมความงามของฟูจิ ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก
  • ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ ทะเลสาบคาวากูชิโกะ

วันเดินทาง

เดือนกรกฎาคม

13-17, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 กรกฎาคม 60

ราคา : 24,900.-


เดือนสิงหาคม

02-06, 03-07, 16-20, 17-21, 23-27, 24-28 สิงหาคม 60 30 สิงหาคม-03 กันยายน, 31 สิงหาคม-04 กันยายน 60

ราคา : 24,900.-

09-13, 10-14 สิงหาคม 60 [วันแม่แห่งชาติ]

ราคา : 25,900.-


เดือนกันยายน

06-10, 07-11,13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27 กันยายน-01 ตุลาคม 28 กันยายน-02 ตุลาคม 2560

ราคา : 23,900.-


เดินทางโดย : ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

เที่ยวบินขาไป : XJ 600 (23.45 น. – 08.00 น.)

เที่ยวบินขากลับ : XJ 601 (09.15 น. – 13.45 น.)

Time : เวลาประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม. UTC/GMT +9

ค่าเงิน : สกุลเยน (ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน คลิ)

อากาศ : (ตรวจสอบสภาพอากาศ คลิก)

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ


ช่วงค่ำ >> สนามบินดอนเมือง (20.00 น.)

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ


วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบนํ้าแร่


ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง (00.50 น.)

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่
XJ 600


ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (08.00 น.)

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร…เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว


วัดอาซะกุซะ

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูป เจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ


ช่วงเที่ยง >> รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


ช่วงบ่าย >> อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

 

นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ใน จังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม


ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

นำท่าน ล่องเรือ ทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาด สะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่


หุบเขาโอวาคุดานิ – ชิมไข่ดำ

จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา

ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทาน ไข่ดำ หนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี


ช่วงค่ำ >> รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น


ที่พัก/โรงแรม >> SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – [16 มิ.ย. – 17 ก.ค. 60 ชมดอกลาเวนเดอร์] – [18 ก.ค. – 30 ก.ย. หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก] ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


ภูเขาไฟฟูจิ

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล


ขึ้นชั้นที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิ

นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ ภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ ในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย


*** กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วง วันที่ 16 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2560 ***

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์

นำท่านชมดอกลาเวนเดอร์ ให้ท่านชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอร์ใน ทุ่งสีม่วงแวะซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อย่างเพลิดเพลินใจ

[การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพอากาศในช่วงที่กรุ๊ปออกเดินทาง]


*** กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วง วันที่ 18 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 ***

โอชิโนะฮักไก

ท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลาย และไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 – 4 ปี  ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำน้ำในบ่อนี้มาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันบริสุทธิ์

ยังจะทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสำราญใจ


ช่วงเที่ยง >> รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


ช่วงบ่าย >> ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับภูเขาไฟฟูจิ โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆ กัน รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนั้นจะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นโปรดักส์ของญี่ปุ่น อีกด้วย


ย่านช้อปปิ้ง

นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระและเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย


ช่วงค่ำ >> อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย


ที่พัก/โรงแรม >> NARITA GATEWAY HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์


ช่วงเช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


** ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน **

เพิ่มผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN , ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง , ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN , นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE , เที่ยวบ้านหมีพูห์ , ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS , เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์ , มินนิเม้าส์ , โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ


** สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว **

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง

ย่านฮาราจูกุ

ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ ที่แต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้อง ถนนเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้ง กับร้านค้าหลากหลายสองฝั่ง ถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ


ชิบูย่า

อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ แฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า


** เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ **


ที่พัก/โรงแรม >> NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ


ช่วงเช้า >> ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (09.15 น.)

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**


สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (13.45 น.)

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ,  ค่าภาษีสนามบิน , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระต้องไม่เกินน้ำหนักของมาตรฐานของสายการบินนั้นๆ

ค่าบริการรถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามโปรแกรม , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่าทิปไกด์)

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**